twitter
rss

ทักทายก่อนเดินเครื่อง....จาก ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อบ4
เรียน  ประธานกลุ่มส่งเสริมฯ ผู้บริหาร  ตลอดทั้งครูและบุคลากรภายในกลุ่มมหาธาตุทุกท่าน
          ก่อนอื่นขอเรียกจดหมายข่าวนี้ว่า  “ทักทายก่อนเดินเครื่อง” เป็นการทักทายครั้งปฐมฤกษ์ของผมและตุ๊กติ๊ก (ณัฐหทัย  สร้างสุข)  ซึ่งพร้อมที่จะเดินเครื่อง  เรื่องการศึกษาภายในกลุ่มมหาธาตุไปพร้อมๆกับทุกท่าน  อันที่จริงเราก็เดินเครื่องมาแล้ว  1  ภาคเรียน  ปีงบประมาณที่ผ่านมา  ผลของการจัดการศึกษาภายในกลุ่มของเราโดยภาพรวมก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  ด้วยเรามีบุคลากรที่เข้มแข็งใส่ใจในงานวิชาการเป็นหลัก  นับต่อแต่นี้ไปเราสามารถพบปะและทักทายกันได้อย่างรวดเร็ว  ไม่จำกัดเวลา  สถานที่  ด้วยภาษา IT กลุ่มเราจะเป็นกลุ่มต้นแบบในการนิเทศทางไกลอย่างกัลยาณมิตร  ผสมกับการนิเทศทางตรงเมื่อเราต้องการแก้ปัญหาร่วมกันเรียกว่ามีหลายช่องทางให้ครูในกลุ่มได้เลือกใช้  เราจะพยายามทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการมากที่สุด  ขอให้ทุกคนทุกโรงเรียนได้ใช้เวทีนี้ในการสื่อสาร  เพื่อให้ประโยชน์ตกที่ตัวผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ
                                                            ดร. วิรัช  พรมสุพรรณ
                                                            ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อบ4
                                                            23/พย/54

ความสำเร็จของแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม Asean และแผนขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET) กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามหาธาตุ  ต้องขอขอบคุณทีมวิชาการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามหาธาตุ  จากการประชุมกลุ่มเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุดระงุม  นำทีมโดยท่าน ผอ.ประเสริฐ  บุญเลิศ  และคณะ  ในวันที่  3  พฤศจิกายน 2554

การนิเทศติดตามด้านวิชาการช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2554  กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมหาธาตุ
1. การเตรียมสอบ O-net ป.3 ป. และ ม.3
          -  ครูควรรู้จักการวิเคราะห์ข้อสอบ
          หาข้อสอบ และให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ
2. การอ่านคล่องนักเรียน ป.3 – ป.4
          ครูควรทำสถิตินักเรียนรายบุคคลในเรื่องการอ่านคล่อง  โดยการบันทึกการอ่าน
                    คำพื้นฐาน  = นักเรียนสามารถนำคำพื้นฐานมาแต่งนิทานได้
                    หนังสือพิมพ์, บทความจากวารสาร  ประมาณ 1 Paragraph ไม่เกิน 10 บรรทัด ให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน
                    ข้อสอบอัตนัย 20 ปรนัย 80 
                    :  ฝึกการอ่านโดยการจับเวลา
                    คิดหา Best Practice การอ่านคล่องของนักเรียน
3. การเตรียมเข้าสู่ประชาคม ASEAN
          -  คิดรูปแบบจัดทำหลักสูตร ASEAN
          -  ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ภาษาหลัก)
4. สพฐ. สำรวจโรงเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กอท)
          -  ครูสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีทัศนคติต่ออาชีพ
          -  โรงเรียนมีแผนการพัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กอท)
                    (นักเรียนระดับมัธยมต้องทำงานเป็น)
          -  โรงเรียนควรศึกษา 7 อาชีพหลัก MRAs ตามข้อตกลงร่วมกัน (แรงงานเสรี) ซึ่งได้แก่ วิศวกรรรม
            พยาบาล  สถาปัตยกรรม  การสำรวจ  แพทย์  ทันตแพทย์  และนักบัญชี